اسکوتی 4/5 سانتی متری

ابزاری طراحی شده جهت کرنر یا کنج دیوار، کف و سقف ساختمان که زاویه داخلی را به عرض 4/5 سانتی متر پوشش میدهد.

چنانچه این محصول در کرنر کف ساختمان نصب شود به عنوان قرنیز و زمانی که در سقف استفاده می گردد به عنوان گلویی سقف جایگزین خواهد شد.

هر شاخه از این محصول به طول 3 متر تولید شده و در کارتن های 24 شاخه ای بسته بندی می گردد.

لذا قیمت در سایت بر اساس هر شاخه محصول درج گردیده است.

620,000