میانه یا قارچی 3 سانتی متری

این ابزار بین ورق های دیوار پوش جهت جداسازی رنگ یا مدل دیوارپوش استفاده می گردد.

عرض پوشش دهی این پروفیل 3/3 سانتی متر می باشد.

هر شاخه از این محصول به طول 3 متر تولید شده و در کارتن های 40 شاخه ای بسته بندی می گردد.

لذا قیمت در سایت بر اساس هر شاخه محصول درج گردیده است.

600,000